header plant

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 – De prijs 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 13 – Betaling 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

Artikel 15 – Geschillen 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;  Lees alles over bedenktijd. 

Afnemer: 

 • Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Ondernemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of  bedrijf
 • Privaatrechtelijke rechtspersoon

Dag: kalenderdag. 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten  en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid. 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van  de overeenkomst op afstand.

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt  die een afnemer kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan  afnemer aanbiedt. 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of  meer technieken voor communicatie op afstand. 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten  van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn  samengekomen. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Plantifications BV 

Willemsplein 9 

6811 KB Arnhem 

Nederland 

E caroline@plantifications.nl 

KVK 83428925 

BTW nummer NL862870720B01 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en afnemer. 

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet  mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven  dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden  gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op  verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden  toegezonden. 

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze  voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg  onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke  zoveel mogelijk benaderd. 

3.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

3.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 – Het aanbod 

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en  aan te passen. 

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede  beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik  maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden  de ondernemer niet. 

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen  geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren  exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit  betreft in het bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig  zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer  de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van  de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan  het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor  de afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het  kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst  herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden  gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de  afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst 

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel,  tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen  aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

5.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het  aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is  bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden. 

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht  van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan  betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de  afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren  die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien  de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet  aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie,  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht  kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het  herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze  gegevens al aan de afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft  van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van  toepassing op de eerste levering. 

5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

6.1 Bij levering van producten: 

Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de  dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.  Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te  kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht  gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze  mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de  door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Wanneer de afnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit  binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het  kenbaar maken dient de afnemer te doen middels het modelformulier of door middel van een  ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt  gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14  dagen retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft  gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de  ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.2 Bij levering van diensten: 

Bij levering van diensten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave  van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het  aangaan van de overeenkomst. 

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de afnemer zich richten naar de door de  ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en  duidelijke instructies. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

7.1 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de  kosten van terugzending voor zijn rekening. 

7.2 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel  de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend  bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via  de zelfde betaalmethode die door de afnemer is gebruikt tenzij de afnemer nadrukkelijk  toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 

7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de afnemer zelf is  de afnemer aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

7.4 De afnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het  product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het  herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de  koopovereenkomst. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten voor producten  zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien  de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst, heeft vermeld. 

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de  afnemer;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de  ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de afnemer de verzegeling  heeft verboeren;
 • voor hygiënische producten waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een  bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de  bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs 

9.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw,  tenzij expliciet anders vermeld. 

9.2 Gedurende de in een kortingsaanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen  van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als  gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

9.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van  druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de  ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie 

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor  ander dan normaal gebruik. 

10.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan  de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst  tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

10.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten  dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

10.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.  De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van  de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien: 

 • de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden  heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer  en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid  heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste  materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

11.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling  van aanvragen tot verlening van diensten. 

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft  gemaakt. 

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen  uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan  worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling  geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder  kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding. 

11.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de  afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht  op schadevergoeding. 

11.5 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het  bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na  ontbinding, terugbetalen. 

11.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging  zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt  geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De  kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de  ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en  aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

12.1 De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of  diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te  allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe  overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

12.2 De afnemer kan de in lid 1 genoemde overeenkomsten: 

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in  een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging

12.3 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend  worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

12.4 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en  tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie  maanden, als de afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging  kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

12.5 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden  verlengd als de afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste  één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst  strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws en weekbladen en tijdschriften. 

12.6 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of  kennismakingsperiode. 

12.7 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na  een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand  opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de  overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling 

13.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de  bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen  van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de afnemer de bevestiging van de  overeenkomst heeft ontvangen. 

13.2 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

13.3 In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer, behoudens wettelijke  beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in  rekening te brengen. 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de  gebreken heeft geconstateerd. 

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer  uitvoerig antwoord kan verwachten. 

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil  dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

14.5 Bij klachten dient een afnemer zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien  de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling  overleg opgelost kunnen worden dient de afnemer zich te wenden tot Stichting  WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze  webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.  Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de afnemer de mogelijkheid  om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde  onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer  als afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil  aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de afnemer betaald dienen te  worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden  via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer  schriftelijk anders aangeeft. 

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer  naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 15 – Geschillen 

15.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien  de afnemer woonachtig is in het buitenland. 

15.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet  ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op  zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.